Lecher-antenne

Lecher-antenne

De Lecher-antenne, het meten van mens, dier en straling.

De oorzaak dat het gebruik van de Lecher-antenne steeds meer in populariteit toeneemt is o.a. dat de biodynamische energie, waar het mense­lijk lichaam uiterst gevoelig voor is, met dit instru­ment op gecontroleerde wijze kan worden waargenomen.

 Het is de grote verdienste van de bekende Belgische bouw- en woonbioloog, de heer Walter Kunnen geweest om de waargenomen verschijnselen zorgvuldig te quantetiseren en, via opgeda­ne erva­rin­gen, te conclu­deren dat de geodynamische netten meerdi­mensi­onaal zijn en dat deze op een lichaam van mens, dier of plant afdrukken vertonen zowel in - als uitwendig in de vorm van een ruim­telij­ke afbeel­ding. Ook heeft de heer Walter Kunnen de invloed van biodynamische energie op levende cellen onderzocht.

Zo heeft hij ver­band weten te leggen tussen de waargenomen signalen op ver­schillende greep­lengtes van de Lecher-antenne en de biolo­gische functies van de menselijke en dierlijke organen.

Hij heeft dit gedaan in overleg met deskundigen en collega’s uit verschillende landen van Europa en heeft in zijn ziens­wijze navolging gekregen.

 Helaas is de radiësthesie nog in een waas van geheimzinnig­heid gehuld en ontbreekt het tot nu toe aan de nodige be­wijs­kracht, in de vorm van verifieerbare fysische metingen.

Radiësthesie zet experimenteel waargenomen verschijnselen om in een redelijk kennispakket.

De reproduceerbaarheid van deze ver­schijnselen laat toe, dit kennispakket prak­tisch toe te passen op vele gebieden waar eveneens de reprodu­ceer­baar­heid is aangetoond.

Door ervaring op te doen met mijn vader Rob Tax en door het zoeken naar verbanden is men tot een kennispakket gekomen. Dit laat toe de opgeda­ne kennis toe te passen in die gevallen waar men door experimen­ten bepaal­de resultaten op repro­duceerbare wijze heeft kunnen verkrijgen zonder dat hiervoor een wetenschappelijke verkla­ring gevonden kon worden.

In het geval van de radiësthesie is men nog niet geslaagd meet­apparatuur te ontwerpen die op dezelfde wijze reageert als het menselijk lichaam, hetgeen bij sommige groeperingen de geloof­waar­digheid van de radiësthesie en de hieraan verbonden thera­peutische behandelingen in het gedrang brengt.

Ieder gezond orgaan, weefsel of aandoening heeft standaardfrequenties, welke zijn opgesteld na langdurig onderzoek van de onderzoeker en leraar Walter Kunnen. Dankzij vervolgonderzoek door arts Leo Berkhof, holistisch dierenarts Wiebbe Cnossen, Eric Laarakker, mijn vader ing. Rob Tax en ikzelf zijn inmiddels al zo'n 3500 frequenties van het lichaam en pathogene belastingen meetbaar.

Dit maakt zeer gedetailleerd onderzoek mogelijk. De Lecher antenne kan, met zijn magnetische polen, de lengte van de energiegolf waar hij op wordt geplaatst bepalen en daarmee de frequentie van het orgaan in kwestie. Wanneer de ‘meetlat’ op een energiebaan wordt geplaatst maakt deze een aantal slagen. Het aantal slagen dat de antenne maakt bepaalt de (energie) frequentie van het orgaan dat wordt gemeten. Wanneer dit afwijkt van de standaardfrequentie, is een orgaan uit balans.

Er worden kennismakingscursus Lecher-antenne en vervolgopleidingen gegeven bij voldoende deelname.